Sauda_660

Sauda har alltid vært i omstilling. Ingen steder er den stadige omstillingen tydeligere enn i industrisamfunn med hjørnesteinsbedrifter. Strengere krav til lønnsomhet, sammen med globale konjunkturer har sendt endringsbølger inn fjorden til Sauda helt siden vi ble et industrisamfunn.

Som regel har omstillingen handlet om endringer på to områder: Teknologi og arbeidskraft. Mer avansert teknologi og færre, men dyktigere fagfolk. For lokalsamfunnet har den teknologiske utviklingen i hjørnesteinsbedriften vært viktig for å beholde virksomheten. Men teknologiutviklingen har i mindre grad sådd ny virksomhet eller skapt vekstimpulser lokalt, i alle fall ikke nok til å erstatte arbeidsplassene som har blitt rasjonalisert bort. Rasjonalisering av folk har for det meste representert en uheldig og negativ en-til-en utveksling mot lokalsamfunnet. Sauda har i dag sin andel av verdens beste industriarbeidere, men vi har siden 1960 blitt stadig færre innbyggere.

Omstillingsstatus blir gitt til lokalsamfunn med særskilt store utfordringer. Sauda har spesielle utfordringer dersom vi legger til grunn arbeidsplassutvikling og folketallsutvikling. Sauda er et tradisjonelt industristed, og tradisjonelle industristeder i Norge har vist seg å være vanskelige å stille om.

Formålet med omstillingsarbeidet er ikke å endre Sauda til noe helt annet enn hva det er i dag. Formålet er å mobilisere Saudabuen til et engasjement som skaper nye arbeidsplasser og enda bedre livskvaliteter i byen innerst i Ryfylke. Positive holdninger og verdisetting av omstillingsarbeidet skal være fokuset til omstillingsstyret.

«Ei god omstilling handlar om å ta i bruk eksisterande ressursar, anten det er arbeidskraft, kompetanse eller naturgjevne ressursar, for å skape nye verksemder og nye arbeidsplassar. Det er viktig å leggje til rette for at endringar i næringsstruktur, anten over tid eller ved større nedleggingar og nedbemanningar, ikkje fører med seg lokal stagnasjon og fråfall frå arbeidsstyrken.» (Meld. St. 13 «Ta heile Noreg i bruk» s. 111).

Har du et omstillingsprosjekt? Se våre veilednings- og søknadskjema:

Retningslinjer omstillingsmidler

Forespørsel støtte til prosjekt og tiltak